nesk@elcat.kg Колл - борбор: 105; 1209             

Жалпы маалымат

Акционердик капиталдын түзүмү 2022-жылдын 31-декабрына карата

«Кыргызстан улуттук электр тармагы” ААК - 80, 49%

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду - 13,16%

Жеке адамдар - 4,15%

Башка юридикалык жактар - 2,2%

2022-жылдын 31-декабрына карата уставдык капитал 2 587 965 сомду түздү, номиналдык наркына бөлүнгөн 1,6549 сом, анын ичинде 1 563 483 315 жөнөкөй акция.